Nomas līgums

Telpu nomas līgums.

202_.g. _____._____________
SIA DIO Group (reģ. Nr. 40203518213), turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, kura darbojas pamatojoties uz Statūtiem no vienas puses, un ___________________________________________, reģistrācijas Nr./personas kods__________________ turpmāk tekstā saukts NOMNIEKS, tās valdes priekšsēdētāja_________________________________personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS saņem nomas lietošanā Telpas, kas atrodas prospekta Edinburgas 13, Jūrmalā, turpmāk tekstā Telpas.
1.2. IZNOMĀTĀJS nodod Telpas NOMNIEKAM ___________________________________(kādas Telpas).
1.3. Telpas tiek nodotas NOMNIEKAM
no (datums,laiks)_________________________ līdz (datums,laiks)________________________
1.4. Telpas tiek nodotas NOMNIEKAM tādā stāvoklī, kādā tās atrodas līguma noslēgšanas dienā.

2. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas nodrošināt NOMNIEKAM elektroenerģiju, ūdens apgāde, kanalizāciju, Wi-Fi izmantošanu visa šī līguma darbības laikā, citus pakalpojumus pēc savstarpējas vienošanās.
2.2. IZNOMĀTĀJS garantē NOMNIEKAM nepārtrauktu telpu izmantošanu visa šī līguma darbības laikā.
2.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par ūdensvada, elektrotīkla un citiem bojājumiem, ja tie radušies no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ.
2.4. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs rakstiski norādīt citu personu, kas IZNOMĀTĀJA vietā saņemtu IZNOMĀTĀJAM pienākošos maksājumus, kas paredzēti šī līguma darbības laikā.
2.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības noteikt depozīta summas apmēru 150.00 EUR (apdrošināšanas summa), ko NOMNIEKS apmaksā IZNOMĀTĀJAM papildus nomas summai par telpu. Depozīta summas palielinājumu veic 3 darbdienu laikā pēc līguma darbības beigām.
2.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs noteikt un pieprasīt no NOMNIEKA materiālo kompensāciju par NOMNIEKA prettiesiskām darbībām vai NOMNIEKA tiešas vai netiešas darbības, kuru rezultātā tiek nodarīti mantiski zaudējumi vai citi IZNOMĀTĀJA zaudējumi.

3. NOMNIEKA tiesības un pienākumi

3.1. NOMNIEKAM ir tiesības novietot telpās nepieciešamās iekārtas saskaņa ar izmantošanas mērķi, iepriekš saskaņot to ar IZNOMĀTĀJA.
3.2. NOMNIEKS apņemas uzturēt telpas atbilstošā kosmētiskā stāvoklī un atbildēt par telpu elektrosistēmu, kanalizācijas sistēmu, logu un durvju stāvokli, ārējo un iekšējo aprīkojumu un mēbelem.
3.3. NOMNIEKS apņemas ievērot telpās kārtību, ugunsdrošības un sanitārtehniskos noteikumus, pakalpojumu sniegšanas noteikumus telpas visa šī līguma darbības laikā. Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir līguma sastāvdaļa ka pielikums Nr.1.
3.4. NOMNIEKS apņemas ievērot visus noteikumus saskaņa ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 720 no 2021.gada 09.oktobrī „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā grozījumiem, kas ieviesti līguma parakstīšanas brīdī. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par NOMNIEKA minēto noteikumu neievērošanu.
3.5. Nomātās telpas atstājot, IZNOMĀTĀJA pienākums atstāt tās labā un lietošanai derīgā stāvoklī. Viss ieguldītais telpu labiekārtošanā, ko nevar atņemt nekaitējot telpām pāriet IZNOMĀTĀJA īpašumā.
3.6. NOMNIEKS ir atbildīgs par IZNOMĀTĀJA zaudējumiem IZNOMĀTĀJAM, kas radušies NOMNIEKA vainas dēļ.
3.7. NOMNIEKS apņemas nodrošināt, ka viņa viesi, izmantojot telpas, ievēro visas sociālās normas un uzvedības noteikumus, tostarp, ka netiek trokšņots, netiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē apkārtējiem iedzīvotājiem, u.c. NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs un nodrošina, ka tiek samaksāti visi līgumsodi, kas radušies šādu darbību rezultātā.
3.8. NOMNIEKAM nav tiesības nodot telpu apakšnomā bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU.
3.9. NOMNIEKAM ir tiesības īrēt telpas tikai būdams pilngadīgs uz nomas brīdi.

4. Norēķinu kārtība

4.1. Par nomas lietošanā piešķirtajām telpām NOMNIEKS
maksā IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar piestādītiem rēķiniem.
4.2. NOMNIEKS veic priekšapmaksu par pakalpojumiem, ja nebija saskaņots savādāk. Rēķinus apmaksā ar bankas
pārskaitījumu, ja puses nav vienojušās savādāk.
4.3. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no NOMNIEKA avansu
maksājumu lai apstiprināt Telpas rezervāciju.

5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība

5.1.Šis līgums var tikt grozīts un/vai papildināts. Visi šie līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski un tiek pievienoti šim līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5.2. NOMNIEKS šo līgumu drīkst lauzt jebkurā laika vienpusējā kārtībā, brīdinot par to IZNOMĀTĀJU. Ja NOMNIEKS ir apmaksājis telpu nomu, tad, atceļot pasūtījumu mēnesi pirms rezervēšanas datuma, atmaksājama pilna samaksas summa. Atceļot pasūtījumu mazāk nekā mēnesi pirms rezervēšanas datuma, 30% no apmaksātās summas nav atmaksājama.
5.3. IZNOMĀTĀJS var pārtraukt šo līgumu pirms termiņa, ja NOMNIEKS nepilda līgumā paredzētās saistības.
5.4. NOMNIEKAM nav tiesību atnest savu tehnisko un mūzikas iekārtu bez iepriekšējas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU.

6. Līguma darbības termiņš

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību izpildei.

7. Strīdīgu jautājumu izskatīšana

7.1Strīdīgi jautājumi izskatāmi pusēm savstarpēji vienojoties, ka arī jautājumi, kas nav noteikti šajā līgumā, izskatāmi ievērojot LR likumdošanu.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS
SIA DIO Group
Reg.: 40203518213
Address: Mārupes nov.,Babītes pag.,Mežāres,Sējēju iela 7.
Bank: Swedbank
Account: LV81HABA0551056024013
SWIFT: HABALV22

NOMNIEKS PARAKSTOT ŠO LĪGUMU AR SAVU PARAKSTU APLIECINA, KA IR IEPAZINIES AR TELPAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM UN APŅEMAS TOS IEVĒROT