PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Šos noteikumus izstrādāja SIA DIO Group valde, un tie nosaka “ROYAL CLUB 13” (tālāk – Telpas) apmeklētājiem (tālāk– Viesi) pakalpojumu sniegšanas kārtību, drošību, higiēnas un citas prasības, kuras viesiem jāievēro, Viesu tiesības, pienākumus un atbildību (tālāk - Noteikumi). Noteikumi paredzēti savstarpējo attiecību regulēšanai, Viesu atpūtas nodrošināšanai un nepatīkamu pārpratumu, traumu un zaudējumu nodarīšanas novēršanai. Visiem Viesiem neatkarīgi no vecuma ir jāievēro Noteikumi. Pirms Telpas apmeklēšanas Viesim ir jāiepazīņas ar Noteikumiem un jāapņemas tos ievērot, apmeklējot Telpas un izmantojot pakalpojumus. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. “ROYAL CLUB 13” (tālāk -Telpas) iznomāšanas tiesības pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SIA DIO Group", reģistrācijas numurs 40203518213, juridiskā adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Mežāres,Sējēju iela 7.

2. Telpas rezervēšana notiek, pieņemot pieteikumus pa tālruni, elektronisko pastu vai izmantojot citus sakaru veidus, kuri ļauj ticami konstatēt, ka pieteikumu veicis klients, kā arī pieteikumus var pieņemt personīgi, ja līgumā nav paredzēts citādi. Lai rezervēšana būtu garantēta, Viesis var veikt garantijas summas iemaksu pēc pušu vienošanās, ja līgumā nav paredzēts citādi.

3. Cenas par pakalpojumiem ir noteiktas Telpas izīrēšanas cenrādī, jā puses nav vienojušās citādi.

4. Pēc viesu lūguma bez papildus apmaksas tiek nodrošināti šādi pakalpojumu veidi: ātrās palīdzības izsaukšana, medicīniskās aptieciņas lietošana.

5. Mājdzīvnieku atrašanas Telpās aizliegta. Par šī punkta pārkāpumu tiek iekasēta soda nauda 100 EUR apmērā. Mājdzīvnieku turēšanu Telpā var saskaņot atsevišķi, Viesim nosakot papildus maksa par to.

6. Gadījumā, ja Telpas īpašumam , mantai, inventāram, iekārtai vai personālam, vai arī citiem Telpas viesiem tiek nodarīts kaitējums, kompensācijas summu par nodarīto kaitējumu nosaka Telpas administrācija vai to nosaka pēc tiesas lēmuma. Administrācija patur tiesības ieturēt kompensāciju no depozīta summas.

7. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu. Visas cenas ir noteiktas eiro, ja vien puses nav vienojušās citādi. Visus rēķinus piestāda eiro. Ja avanss nav iemaksāts vai ir izlietots, papildus maksas pakalpojumus Telpas Viesim sniedz tikai pēc priekšapmaksas veikšanas par katru papildus pakalpojumu atsevišķi, izņemot bāru, kur apmaksa tiek veikta uz vietas pēc pakalpojuma faktiskās sniegšanas.

8. Par nepilngadīgiem atbild pārvadošais vecāks (adoptētājs, aizbildnis) vai radinieks. Administrācija nav atbildīga par nepilngadīgo uzturēšanos kluba teritorijā, par to uzraudzību, rīcības un par sekām.

9. Par jebkuru izvākšanās kavēšanos Viesim savlaicīgi jāinformē Telpas atbildīgo personu. Administrācija ir tiesīga paturēt tiesības atteikt Viesim izmantot iespēju pagarināt uzturēšanos Telpās un kavēt izvākšanos pēc norēķinu stundas. Tādā gadījumā Viesim ir pienākums atbrīvot Telpas līdz norēķinu stundai.

10. Aizliegts ienest Telpas jebkāda veida ieročus, narkotiskās, psihotropās, viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas, indīgas un slikti smakojošas vielas un priekšmetus. Aizliegts atrasties Telpas apģērbā, ar priekšmetiem, produktiem, bagāžu, kura var kaitēt vai bojāt Telpas īpašumu vai kaitēt Telpas Viesiem. Administrācija patur sev tiesības šādām personām aizliegt ieeju Telpas.

11. Nav atļauts Telpas sabiedriskajās zonās pārbīdīt mēbeles, izslēgt apgaismes ierīces, atrasties virsdrēbēs, likt kājas uz galdiem. Aizliegts likt virsdrēbes uz atpūtas krēsliem, dīvāniem, galdiem un krēsliem. Aizliegts izmantot tas Telpas, par kuru izmantošanu nebija sarunāts un samaksāts.

12. Gadījumā, ja ir zaudētas Telpas atslēgas, Viesim nekavējoties tas jāpaziņo administrācijai. Atslēgas zaudējuma gadījumā Viesis izmaksā kompensāciju 100 EUR. Telpas Viesiem nav atļauts nodot atslēgas trešajām personām.

13. Telpas Viesiem nav atļauts atvērt logus, ja ir ieslēgti kondicionieri. Viesu pienākums ir aizvērt logus un durvis pirms iziešanas no Telpas.

14. Smēķēšana ir aizliegta visās Telpās. Smēķēšana ir atļauta tikai šim nolūkam speciāli atvēlētās vietās. Par smēķēšanu Viesa rēķinā tiek iekļauta ģenerālās uzkopšanas cena 200 EUR apmērā, uzkopšana Telpas sabiedriskajās zonās – 350 EUR apmērā. Gadījumā ja Telpas Viesi smēķē aizliegtās vietās, Telpas administrācijai ir tiesības pieprasīt, lai tādi Viesi atstāj Telpas, vai arī atteikt sniegt viņiem Telpas pakalpojumus sakarā ar Telpas noteikumu pārkāpšanu.

15. Telpas Viesiem ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi, sadzīves elektropiederumu lietošanas noteikumi un sanitārās normas.

16. Telpas bez administrācijas atļaujas nav atļauts:
- ienest un lietot jebkurus spirtotos dzērienus;
- veikt un piedāvāt jebkādus pakalpojumus un pārdot preces;
- spēlēt azartspēles uz naudu.

17. Bez speciālas administrācijas atļaujas jebkurās telpās nav atļauts veikt profesionālu foto-video un kino filmēšanu. Profesionālai var pieskaitīt jebkuru filmēšanu, izmantojot profesionālu tehniku un iekārtas (it īpaši, izmantojot statīvus, apgaismes un citas iekārtas), ar kurām paredzēta attēlu vai videomateriālu iegūšana izmantošanai plašsaziņas līdzekļos vai komercresursos. Izmantojot profesionālas kameras personīgā nolūkā, Telpas lūdz viesus un apmeklētājus neizmantot foto zibspuldzi sabiedriskajās zonās un izvairīties no citu Telpas viesu attēlošanas kadros. Nav atļauts apzināti vai nejauši izmantot citu Telpas viesu attēlus foto- video vai kino filmēšanā bez viesu iepriekšējas piekrišanas.

18. Administrācijai ir tiesības atteikt izvietošanu un pakalpojumu sniegšanu personām, kuras traucē citu viesu atpūtai un dzīvošanai, kā arī pārkāpj šos Noteikumus. Administrācijai ir tiesības, Viesiem pārkāpjot šos Noteikumus, lauzt pakalpojumu sniegšanas līgumu un pieprasīt nekavējoties apmaksāt jau sniegtos pakalpojumus un atstāt Telpas. Noteikumu rupjas pārkāpšanas gadījumā administrācijai ir tiesības informēt pašvaldības vai valsts policiju.

19. Administrācija neatbild par viesu mantu un īpašuma saglabāšanu.

20. Telpas Viesiem bez administrācijas atļaujas nav atļauts atnest un izmantot savas audio iekārtas – mūzikas centrus, karaoke, audio-video iekārtas mūzikas pavadībai un citu. Obligāta saskaņošana ar administrāciju. Sods par šā punkta pārkāpšanu – 300 EUR.

21. Ja persona, kas nav sasniegusi 22 gadu vecumu, īrē telpas pirms ievākšanās tajās, viņai/viņam ir jāiesniedz administrācijai, nosūtot WhatsApp ziņu +37127187980 vai e-pastu uz info@royalclub13.lv:
- pases kopija;
- adrese;
- Viena no vecākiem vārds, uzvārds un kontaktinformācijas numurs.
Pēc administrācijas vienpusēja lēmuma identifikācijas dokumentu kopijas iesniedz jebkura persona, kas izīrē telpas. Ja dokumenti nav iesniegti pieņemamā formātā, tas ir pamats administrācijai vienpusēji izbeigt nomas līgumu. Šādā gadījumā priekšapmaksātie līdzekļi netiek atmaksāti.